تعرفه ها

برای اطلاعات تعرفه ها محتوای زیر را مشاهده نمایید

پنل های تعرفه ی مدرس

پلن A

قیمت واحد : 279,000 تومان

تعداد کاربران : 5

پنل دانشجو : دارد

امکان آزمون گیری : دارد

مدیریت تکالیف : دارد

ارائه برنامه مطالعاتی : دارد

مرکز فایل و جزوات : دارد

مرکز پیام : دارد

پیام رسان داخلی : دارد

تعداد کلاس : 2
تعداد دانشجو : 5

مدت اعتبار : 1 ماهه

پلن B

قیمت واحد : 499,000 تومان

کاربران همزمان آنلاین : 10

پنل دانشجو : دارد

امکان آزمون گیری : دارد

مدیریت تکالیف : دارد

ارائه برنامه مطالعاتی : دارد

مرکز فایل و جزوات : دارد

مرکز پیام : دارد

پیام رسان داخلی : دارد

تعداد کلاس : 3
تعداد دانشجو : 10

مدت اعتبار : 1 ماهه

پلن C

قیمت واحد : 899,000 تومان

کاربران همزمان آنلاین : 20

پنل دانشجو : دارد

امکان آزمون گیری : دارد

مدیریت تکالیف : دارد

ارائه برنامه مطالعاتی : دارد

مرکز فایل و جزوات : دارد

مرکز پیام : دارد

پیام رسان داخلی : دارد

تعداد کلاس : 5
تعداد دانشجو : 20

مدت اعتبار : 1 ماهه

پلن D

قیمت واحد : 1,249,000 تومان

کاربران همزمان آنلاین : 30

پنل دانشجو : دارد

امکان آزمون گیری : دارد

مدیریت تکالیف : دارد

ارائه برنامه مطالعاتی : دارد

مرکز فایل و جزوات : دارد

مرکز پیام : دارد

پیام رسان داخلی : دارد

تعداد کلاس : 7
تعداد دانشجو : 30

مدت اعتبار : 1 ماهه