تعرفه ها

برای اطلاعات تعرفه ها محتوای زیر را مشاهده نمایید

پنل های تعرفه ی آموزشگاه

A

قیمت واحد : 30,000 تومان

تعداد کاربر : 10

تعداد مدرس : 5
تعداد کلاس : 3
تعداد دانشجو : 4

مدت اعتبار : 1 ماهه