تعرفه ها

برای اطلاعات تعرفه ها محتوای زیر را مشاهده نمایید

پنل های تعرفه ی نهاد آموزشی

پلن UNI-A

قیمت واحد : 1,050,000 تومان

آزمون گیری : دارد

مدیریت تکالیف : دارد

صدور گواهی نامه : دارد

همایش و جلسات آنلاین : دارد

رزومه ساز اختصاصی : دارد

پنل استخدام : دارد

دامنه و صفحه اختصاصی : ندارد

گزاراشات : دارد

تعداد کلاس : 2

تعداد دانشجو : 20

تعداد مدرس : 2

تعداد آموزشگاه : 1

تعداد مشاور : 1

مدت اعتبار : 1 ماهه

پلن UNI-B

قیمت واحد : 1,800,000 تومان

آزمون گیری : دارد

مدیریت تکالیف : دارد

صدور گواهی نامه : دارد

همایش و جلسات آنلاین : دارد

رزومه ساز اختصاصی : دارد

پنل استخدام : دارد

دامنه و وبسایت اختصاصی : ندارد

گزارشات : دارد

تعداد کلاس : 6

تعداد دانشجو : 50

تعداد مدرس : 10

تعداد آموزشگاه : 3

تعداد مشاور : 3

مدت اعتبار : 1 ماهه

پلن UNI-C

قیمت واحد : 2,400,000 تومان

آزمون گیری : دارد

مدیریت تکالیف : دارد

صدور گواهی نامه : دارد

همایش و جلسات آنلاین : دارد

رزومه ساز اختصاصی : دارد

پنل استخدام : دارد

دامنه و وبسایت اختصاصی : ندارد

گزارشات : دارد

تعداد کلاس : 8

تعداد دانشجو : 75

تعداد مدرس : 15

تعداد آموزشگاه : 5

تعداد مشاور : 5

مدت اعتبار : 1 ماهه

پلن UNI-D

قیمت واحد : 3,200,000 تومان

آزمون گیری : دارد

مدیریت تکالیف : دارد

صدور گواهی نامه : دارد

همایش و جلسات آنلاین : دارد

رزومه ساز اختصاصی : دارد

پنل استخدام : دارد

دامنه و وبسایت اختصاصی : ندارد

گزارشات : دارد

تعداد کلاس : 20

تعداد دانشجو : 100

تعداد مدرس : 20

تعداد آموزشگاه : 10

تعداد مشاور : 10

مدت اعتبار : 1 ماهه

پلن UNI-E

قیمت واحد : 4,200,000 تومان

آزمون گیری : دارد

مدیریت تکالیف : دارد

صدور گواهی نامه : دارد

همایش و جلسات آنلاین : دارد

رزومه ساز اختصاصی : دارد

پنل استخدام : دارد

دامنه و وبسایت اختصاصی : ندارد

گزارشات : دارد

تعداد کلاس : 25

تعداد دانشجو : 150

تعداد مدرس : 25

تعداد آموزشگاه : 15

تعداد مشاور : 10

مدت اعتبار : 1 ماهه

پلن UNI-F

قیمت واحد : 6,000,000 تومان

آزمون گیری : دارد

مدیریت تکالیف : دارد

صدور گواهی نامه : دارد

همایش و جلسات آنلاین : دارد

رزومه ساز اختصاصی : دارد

پنل استخدام : دارد

دامنه و وبسایت اختصاصی : دارد

گزارشات : دارد

تعداد کلاس : 30

تعداد دانشجو : 200

تعداد مدرس : 30

تعداد آموزشگاه : 20

تعداد مشاور : 15

مدت اعتبار : 1 ماهه