(تست هدایت شغلی (87 سوال

سوال 1-آیا شناختن شما
سوال 2-آیا
سوال 3-شما معموال
سوال 4-روابط دوستانه شما
سوال 5-میتوانید به طور نامحدود
سوال 6-در صحبت کردن با دوستانتان
سوال 7-آیا معمولا
سوال 8-وقتی غریبه ها به شما توجه می کنند
سوال 9-آیا عادت دارید
سوال 10-آیا
سوال 11-وقتی با گروهی از افراد هستید معمولا ترجیح میدهید؟
سوال 12-در بین دوستانتان آیا
سوال 13-در یک محفل اجتماعی
سوال 14-در میهمانیها
سوال 15-کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
سوال 16-کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
سوال 17-کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
سوال 18-در یک مهمانی دوست دارید:
سوال 19-هنگامی که با گروهی از دوستان نزدیک خودتان هستید:
سوال 20-در یک گروه بزرگ اغلب:
سوال 21-زمانی که در مورد یک پیشامد فکر میکنید ترجیح میدهید:
سوال 22-آیا افرادی که تازه با شما آشنا میشوند میتوانند بگویند به چه علاقه دارید؟
سوال 23-آیا معمولا منظورتان
سوال 24-وقتی که غریبه ها را ملاقات میکنید
سوال 25-وقتی در جلسه ای راجع به چیزی نظری دارید که باید گفته شود

سوال 26-ترجیح میدهید در نظر مردم چگونه باشید؟
سوال 27-هنگام مطالعه با هدف سرگرم شدن آیا
سوال 28-اگر معلم بودید ترجیح میدادید
سوال 29-معمولا با کدام شخص راحت تر ارتباط برقرار میکنید؟
سوال 30-در انجام کاری که بسیاری از مردم انجام میدهند ترجیح میدهید
سوال 31-درشیوه ی زندگی تان ترجیح می دهید
سوال 32-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 33-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 34-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 35-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 36-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 37-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 38-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 39-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 40-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 41-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 42-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 43-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 44-کدام یک تمجید بیشتری از یک فرد است؟

سوال 45-اگر بخواهید در همسایگی خود برای مسائلی مانند کمک به کمیته امداد به جمع آوری اعانه بپردازید
سوال 46-کدام گزاره تعریف و تمجید بیشتری از شما به شمار میآید؟
سوال 47-آیا در تصمیم گیری، بیشتر
سوال 48-هنگام گفتگو بیشتر تمایل دارید
سوال 49-احساس میکنید که کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟
سوال 50-اگر بخواهید عمل خاصی را انجام دهید کدام یک از این دو گزاره برایتان جالب تر بنظر می آید؟
سوال 51-فکر میکنید وجود کدام یک در فرد نقص بیشتری است؟
سوال 52-احساس میکنید کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟
سوال 53-آیا معمولا
سوال 54-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 55-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 56-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 57-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 58-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 59-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 60-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 61-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 62-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 63-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 64-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 65-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 66-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 67-بیشتر مراقب کدام یک هستید؟
سوال 68-آیا به طور طبیعی:

سوال 69-برای انجام یک کار، آیا
سوال 70-هنگامی که رخدادی پیش بینی نشده شما را مجبور به کنار گذاشتن برنامه روزانه تان مینماید
سوال 71-آیا مطابق برنامه عمل کردن
سوال 72-هنگام شروع یک پروژه ی بزرگ که تا یک هفته باید انجام شود
سوال 73-اگر قرار باشد که کاری خاص را از پیش در زمانی خاص انجام دهید
سوال 74-آیا ترجیح میدهید
سوال 75-آیا
سوال 76-آیا فکر میکنید که داشتن یک برنامه روزانه
سوال 77-وقتی که کار خاصی برای انجام دادن دارید آیا مایلید
سوال 78-آیا
سوال 79-در زندگی شخصی وقتی به پایان مسئولیتی میرسید
سوال 80-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 81-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 82-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 83-کدام لغت برای شما جالبتر است؟
سوال 84-آیا به طور کلی ترجیح میدهید:
سوال 85-وقتی برای یک روز جایی میروید، آیا ترجیح میدهید:
سوال 86-در مورد کارهای روز مره ترجیح میدهید
سوال 87-آیا
دانلود نتیجه :